يکشنبه 24 تير 1403 | 1403/04/24تشدید انتقادات مجلس نسبت به عملکرد وزرا :

هشداربدری در مورد انتصاب‌های رفاقتی و سفارشی

نماینده اردبیل در مجلس گفت: در اکثر وزارتخانه‌ها چارچوب و ضوابط خاصی برای انتصابات تعریف نکردند، یعنی یک نفر را که می‌آورند یا به صورت رفاقتی است یا به صورت سفارش شده. به نظر من شاید آقای رئیسی باید یک فکر دیگری بیندیشد و نظارت جدی بر عملکرد وزرا داشته باشد. اطلاعات را هم خودشان از وضعیت م ...